Chemiplastyka
| Od 1946 roku
Nakrętka φ42 NOVA

Nakrętka φ42 NOVA

Materiał:PP
Opis:nakrętka do butelki 1L "NOWA", butelki nr 11 z uchem